Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer
Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Skal du vitne?

Generell informasjon til deg som skal vitne i en rettssak

Plikt til å møte
Alle som blir innkalt som vitne i en rettssak, har plikt til å møte. Du er innkalt som vitne fordi én av partene har ønsket det, eller fordi retten selv har funnet det nødvendig. Opplysninger om tid og sted står i innkallingen du får i posten. Du må møte opp selv om du mener at du ikke har opplysninger å gi om saken. Den som ikke møter opp, kan risikere bot og erstatningsansvar. Retten kan også be politiet om å hente inn vitner.

Blir du syk eller er forhindret fra å møte av andre grunner, bør du straks ta kontakt med aktor i saken (navnet står i innkallingen) hvis saken dreier seg om en straffesak. Aktor vil da vurdere om du kan frafalles som vitne. Hvis dette ikke går, må du snarest mulig sende inn legeerklæring der det fremgår at du ikke kan møte. Det er retten som avgjør om du har lovlig forfall.

Hvis du har svært lang reisevei (over 800 km med offentlig kommunikasjonsmiddel eller 125 km på annen måte), kan du søke tingretten om fritak. Også i dette tilfelle bør du først kontakte aktor, som vurderer om du kan frafalles, eller om det er mulig å foreta vitneavhøret på annen måte (telefonavhør/fjernavhør via videokonferanse). I sivile saker tar du direkte kontakt med tingretten.

Skulle du ha store problemer med å møte opp på det oppgitte tidspunkt, kan du kontakte tingrettens ekspedisjon for om mulig å forskyve tidspunktet noe.

Hva er en vitnestøtte - og hva slags hjelp kan vitnet få?
For noen kan det å bli innkalt som vitne i en rettssak, skape uro og usikkerhet. Man kan være urolig for hva som forventes, hva man skal si og hva som ellers vil skje. Hensikten med vitnestøtte er at den som skal vitne, skal kjenne seg trygg i retten. En vitnestøtte er en frivillig person som hjelper vitner med medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaken. Vitnestøtten kan være en samtalepartner før rettssaken - og/eller etterpå. Ved en rekke tingretter og lagmannsretter er det i løpet av det siste året etablert egne ordninger med vitnestøtte. Der dette ikke er tilfelle kan rådgiverne ved Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre stille opp som vitnestøtter.

Ventetid
Selv om du er innkalt til et fast tidspunkt, kan det oppstå ventetid. Tidspunktet er satt ut fra en vurdering av hvor lang tid det tar å gjennomføre det som skal skje i retten før din forklaring. Ofte kan dette være vanskelig å vite på forhånd. Derfor kan det dessverre oppstå en del ventetid for vitnene. I denne ventetiden er det viktig at du oppholder deg i nærheten av den rettssalen du skal vitne i. Utenfor salen vil du bli kontaktet av den som har innkalt deg som vitne. Det kan også hende at du vil bli bedt om å komme tilbake til et nytt fastsatt tidspunkt.

Hvordan forberede seg
Før du møter i retten, kan du notere ned mest mulig av det du husker om saken. Du kan godt ta med disse notatene til retten. Videre kan du forberede deg ved å lese notater, brev, dokumenter og liknende. Du kan også kontakte advokatene i saken, eller det kan hende at de vil kontakte deg. Du bør derimot ikke snakke med andre om saken.

Hva skjer i rettssalen?
Før vitner avgir vitneprov, skal partene redegjøre for saken. Er det en straffesak, skal også tiltalte gi sin forklaring. Vitner kan i hovedregelen ikke være til stede i rettssalen før de selv har avgitt vitnemål.

Når du blir kalt inn i rettssalen, vil dommeren spørre deg om navn, fødselsdato, adresse og yrke. Du blir videre spurt om du er i slekt med partene i saken. Også andre forhold, som felles økonomiske interesser med partene må du opplyse om. Det kan være at du på grunn av slektskap eller andre forhold kan velge å ikke forklare deg, eller at du kan la være å svare på enkelte spørsmål. Det kan også hende at du på grunn av taushetsplikt ikke har adgang til å forklare deg, med mindre det blir gitt gyldig avkall på taushetsplikten.

Vitnet avgir forsikring
Før du avgir forklaring, må du vanligvis avgi en forsikring. Dommeren (rettens formann) vil formane deg om å forklare den rene og fulle sannhet uten å legge skjul på noe. Du skal da svare: "Det forsikrer jeg."

Hvordan foregår selve avhøret?
Vitner blir ofte bedt om å forklare i sammenheng det de vet om saken. Hvis du ikke helt vet hva du skal forklare deg om, kan du be om å få konkrete spørsmål. Både advokatene og dommerne kan stille spørsmål. Hvis du er i tvil om hva du skal svare eller ikke husker hva som foregikk, må du si fra om dette. Du kan bruke notater som støtter opp om hukommelsen, men selve forklaringen skal være muntlig. Falsk forklaring er straffbart og kan medføre fengsel i inntil fem år. Om du ønsker det, kan du etter avgitt forklaring, sette deg blant tilhørerne i salen og følge resten av forhandlingene.

Dekning av utgifter til reise og opphold
Du har krav på skysspenger når reisen til tingretten er på minst 15 kilometer. Når reisen er kortere enn 15 kilometer har du krav på dokumenterte utgifter til offentlig kommunikasjon. Godtgjøring for bruk av egen bil blir bare godtatt hvis dette er rimeligst for det offentlige, eller det er særlige grunner til bruk av egen bil. Bilgodtgjørelse må godkjennes av retten på forhånd.

Hvis reisen er på mer enn 15 kilometer, har du for reiser utover fem timer også krav på kostgodtgjøring.

Har du ikke midler til å dekke reiseutgiftene, kan du henvende deg til ditt lokale politi- eller lensmannskontor og be om en reiserekvisisjon der.

Må du overnatte utenfor hjemmet, har du også krav på natt-tillegg etter satsene i Statens særavtale om reiser. Gjeldende satser kan du få ved henvendelse til tingrettens kontor. Krav i forbindelse med reise må innleveres etter oppmøtet eller sendes senest innen en måned etter at reisen er avsluttet.

Evt. tapt arbeidsfortjeneste
Hvis det økonomiske tapet kan legitimeres, kan du få dekket tapt arbeidsfortjeneste i den utstrekning retten finner det rimelig. Du tar da med deg legitimasjon for utlegg og dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste (i form av bekreftelse fra arbeidsgiver), samt skattekort til rettsmøtet.Våre kontorer